Helsingborg – Sveriges trevligaste stad

I juni 2014 tog Citysamverkans styrelse fram en ny vision om ett levande och pulserande city. För att nå målet om att öka antalet besökare i city togs det även fram fyra strategier.

VISION

Fler människor ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

STRATEGIER

  • Ett bemötande som överträffar förväntningarna och ger upplevelsen av Helsingborg som Sveriges trevligaste stad.
  • Skapa tydliga mikroidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna.
  • Kontinuerlig förändring som ger besökarna nya upplevelser, något nytt att se eller göra.
  • Det ska vara enkelt för kunden att komma till och vistas i Helsingborgs city.

Bli medlem!

Du som företagare kan påverka! Är du företagare, vare sig du äger en fastighet eller driver butik eller annan verksamhet i Helsingborgs City så är du en av dem som påverkar stadens attraktivitet tillsammans med oss. Se under respektive flik för information om hur du kan bli medlem.

Historik

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och HelsingborgHelsingborg Citysamverkans stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB.

Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Tillsammans är vi starka!

Cityföreningen – handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna – alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad – ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Citysamverkans organisation

VD – Hanna Candell
Cityledare– Malin Thörnwall
Koordinator – Frida Velin

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part.
Dessa är:

Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör – Helsingborgs stad, Ordförande
Folke Straube, Quadriga – Cityföreningen
Louise Axelsson, Carl Hoff – Cityföreningen
Marie-Louise Berghult – Cityföreningen
Agneta Carling, Helsingborgshem – Fastighetsägarna
Jan-Erik Johansson, Wihlborgs – Fastighetsägarna
Ulf Nilsson, Castellum
Emma Håkansson, Turistchef – Helsingborgs stad
Claes Malmberg, Chef Näringslivsutveckling – Helsingborgs stad
Läs mer på följande sidor om vad det innebär att aktivt medverka i att gemensamt arbeta för Helsingborgs city.

till toppen!

INTEGRITETSPOLICY
Helsingborg Citysamverkan 556802-8079

1 INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
I denna integritetspolicy finns information om hur Helsingborg Citysamverkan, med organisationsnummer 556802-8079 (”Citysamverkan”), hanterar personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.
Citysamverkan ägs till lika delar av Helsingborgs Cityförening, den Kommersiella fastighetsägargruppen och Helsingborgs stad. I Citysamverkan arbetar ägarparterna tillsammans för att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

2 ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Citysamverkan, är så kallat personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Citysamverkan.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV CITYSAMVERKAN?
Citysamverkan hanterar uppgifter för sina tre ägargrupper, dvs medlemmarna i Cityföreningen, medlemmar i den Kommersiella Fastighetsägargruppen samt Helsingborgs stad. De uppgifter som Citysamverkan hanterar är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter. Vi kan även komma att samla in motsvarande personuppgifter från privata och offentliga register hänförliga till företag belägna inom vårt verksamhetsområde.

4 VARFÖR BEHANDLAR CITSAMVERKAN DINA PERSONUPPGIFTER?
När du har lämnat personuppgifter till Cityföreningen eller den Kommersiella Fastighetsägargruppen, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

4.1 Uppgifterna används för att kunna administrera ditt medlemskap i City-föreningen och/eller den Kommersiella Fastighetsägargruppen. Det avtal som vi har ingått med dig, det vill säga Cityföreningens/den Kommersiella Fastighetsägargruppens åtaganden mot dig, utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. administrera dina medlemsförmåner.

4.2 Uppgifterna används för att – via e-post, sms, post eller sociala medier – kunna skicka generell information till dig såsom informationsbrev, erbjudanden om utbildningar, seminarier och konferenser, rabattkort mm. Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

4.3 Uppgifterna används för att kunna fakturera och administrera medlemsavgifter. Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och få betalt.

4.4 Uppgifterna används för marknadskommunikation, marknadsanalyser och affärsuppföljning i syfte att få nya medlemmar. Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning.

4.5 Uppgifterna används för att kunna fullgöra Citysamverkans skyldigheter enligt lag såsom avseende krav på bokföring, myndighets beslut eller enligt skatte-rättsliga lagar. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5 NÄR KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER?
De tre ägarna delar dina personuppgifter med Citysamverkan som administrerar utskick av nyhetsbrev, erbjudanden om utbildning, rabattkort mm.
I övrigt delar Citysamverkan endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Citysamverkan lämnar exempelvis inte ut dina uppgifter till någon som vill använda registret för att skicka ut egen reklam.
När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

6 LAGRING OCH LAGRINGSTID
Citysamverkan behandlar information om dig för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.
Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, seminarier och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med seminariet eller konferensen och för utskick av eventuell utvärderingsenkät.
Personuppgifter som lämnas i samband med utställande av rabattkort sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Mail med personuppgifter som lämnas till Citysamverkan avseende personal som är berättigade till rabattkort raderas så snart rabattkortet ställts ut.
Vid utträde ur Cityföreningen och/eller den Kommersiella Fastighetsägargruppen gallras dina uppgifter så snart vi inte längre behöver dem för att driva in eventuellt utestående avgifter.

7 DIN INSYN I BEHANDLINGEN
Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att få ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

8 KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till Citysamverkan. Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan dit framställa klagomål.

9 INKOMMANDE E-POST
Uppgifter i inkommande mail hanteras initialt enligt den lagliga grunden intresseav-vägning. När vi gått igenom innehållet i inkommande e-post kan en ny bedömning av den legala grunden komma att göras beroende på innehållet.

10 COOKIES
Genom att använda www.helsingborgcity.se godkänner du att vi använder cookies för att höja användarupplevelsen.

11 ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN
Cityföreningen förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på www.helsingborgcity.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på hemsidan.